Ίδρυση, κατάργηση Τμημάτων Ένταξης για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Την έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Για την πρόταση για ίδρυση και κατάργηση Τμήματος Ένταξης σε σχολική μονάδα, θα ληφθούν υπόψη:

α. Η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες συστεγαζόμενες ή πλησίον της προτεινόμενης για ίδρυση νέου τμήματος ένταξης,

β. Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους έχει προταθεί υποστήριξη από τμήμα ένταξης από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. ή από εγκεκριμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο.

Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης υλοποιείται ως εξής :

Α. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού εξασφαλίσουν:

α) από τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, βεβαίωση για: α) τον αριθμό των μαθητών που διαθέτουν γνωμάτευση και εισήγηση για στήριξη από Τμήμα Ένταξης από Κ.Ε.Σ.Υ., β) τον αριθμό των μαθητών
που διαθέτουν γνωμάτευση και εισήγηση για στήριξη από Τμήμα Ένταξης από εγκεκριμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και γ) την ύπαρξη κατάλληλου χώρου για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης, και

β) την πρόταση των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008, για τον αριθμό των μαθητών οι οποίοι χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από Τμήμα Ένταξης σύμφωνα με τις εκδοθείσες εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις, ανά προτεινόμενη σχολική μονάδα,

  • συντάσσουν πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση – εισήγηση μέχρι 28-03-2019 η οποία θα καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool προσδιορίζοντας : α) την ονομασία της σχολικής μονάδας στην οποία προτείνεται η ίδρυση του Τμήματος Ένταξης, β) τον αριθμό των μαθητών για το προτεινόμενο για ίδρυση Τ.Ε. και γ) την δυνατότητα στέγασης αυτού,
  • Στη συνέχεια αποστέλλουν άμεσα εγγράφως προς τους Δήμους την πρότασή τους (όπως αυτή καταχωρίστηκε στο Myschool) συμπεριλαμβάνοντας όλα τα παραπάνω προκειμένου να ζητήσουν την γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3966/2011 (Α ́118). To σχετικό έγγραφο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης -Τμήμα Β, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr
  • Αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και εκδοθούν και οι βεβαιώσεις: α) ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές και β) δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α ́/143) και του άρθρου 2 του Π.Δ.80/2016 (Α ́/145), θα τις καταχωρίσουν στην εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Myschool και θα τις διαβιβάσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι 02-05-2019 και στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης -Τμήμα Β, του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr .

Επισήμανση:

Οι Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινομένων προς ίδρυση Τμημάτων Ένταξης θα πρέπει να εκδοθούν από την αρμόδια κατά περίπτωση Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης.

Στη βεβαίωση θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2019 έως και 31-12-2019 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος, καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων.

Οι Βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων θα πρέπει να εκδοθούν από την Οικονομική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου.

Για τις Βεβαιώσεις επισυνάπτονται υποδείγματα.

Η υποβολή αιτημάτων για κατάργηση Τμημάτων Ένταξης υλοποιείται ως εξής :

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού εξασφαλίσουν:

α) Βεβαίωση από τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους που διαθέτουν ιδρυμένο Τμήμα Ένταξης, ότι ο υφιστάμενος αριθμός μαθητών (περιγράφεται) που διαθέτουν γνωμάτευση και εισήγηση για στήριξη από Τμήμα ένταξης από ΚΕΣΥ δεν δικαιολογεί την λειτουργία Τμήματος Ένταξης και

β) την πρόταση των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του ν. 3699/, ότι ο αριθμός των μαθητών οι οποίοι χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από Τμήμα Ένταξης σύμφωνα με τις εκδοθείσες εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις είτε δεν επαρκεί για την λειτουργία του Τμήματος ένταξης είτε δεν υπάρχουν καθόλου σχετικές εισηγήσεις και προτείνεται η κατάργηση του,

  • συντάσσουν πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση – εισήγηση η οποία θα καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool μέχρι 28-03-2019, προσδιορίζοντας την ακριβή ονομασία του προτεινόμενου προς κατάργηση Τμήματος Ένταξης την οποία γνωστοποιούν εγγράφως προς τους Δήμους (όπως αυτή καταχωρίστηκε στο Myschool ) συμπεριλαμβάνοντας όλα τα παραπάνω προκειμένου να ζητήσουν την γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3966/2011(Α ́118). To σχετικό έγγραφο κοινοποιείται στην υπηρεσία μας και αφού στη συνέχεια εκδοθεί η Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποστέλλεται αφενός στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β, του ΥΠ.Π.Ε.Θ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr. και αφετέρου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι 02-05-2019.

Β. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, πρέπει μέχρι 10-5-2019 να υποβάλλουν την εισήγησή τους στην αντίστοιχη ειδική φόρμα εισηγήσεων του Myschool , αφού μελετήσουν και επεξεργαστούν τις προτάσεις των Διευθύνσεων περιοχής ευθύνης τους.

Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις στο Myschool υποβάλλονται από τον Διευθυντή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά ή αρνητικά επ ́ αυτών.

Εάν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης επιθυμεί να εισηγηθεί μεταβολή, η οποία δεν έχει προταθεί από τον Διευθυντή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, πρέπει:

  • Να ζητήσει από τον Διευθυντή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλει τη σχετική πρόταση και να σημειώσει στο αντίστοιχο πεδίο την εισήγησή του (θετική ή αρνητική).
  • Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής μπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική καταχώριση της εισήγησής του.

Όλες οι προτάσεις πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες.Skip to content