Συστήνεται “Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας” στο ΕΚΠΑ (Σε ΦΕΚ η απόφαση)

Τη σύσταση ανεξάρτητης δομής στο Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία διαρθρώνεται σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη του Ιδρύματος, στον οποίον ανατίθεται ο τομέας ασφάλειας και προστασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4777/2021, προβλέπει απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση

Η ως άνω μονάδα είναι αρμόδια για την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Ε.Κ.Π.Α., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Η Μονάδα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργία του Ιδρύματος,

β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος,

γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στο Ίδρυμα,

δ) τη στελέχωση, τη λειτουργία και την υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,

ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Ιδρύματος,

στ) την υποστήριξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας του άρθρου 15 του ν. 4777/2021 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,

η) την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Ιδρύματος και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας,

θ) τον συντονισμό και την παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με την υγιεινή και την καθαριότητα των εκ- παιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών χώρων του Ιδρύματος,

ι) την υποστήριξη των Εποπτών του Ιδρύματος σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Μονάδας.

Της μονάδας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις δια- τάξεις των άρθρων 84 έως 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

Πηγή: https://www.esos.gr/arthra/74779/systinetai-monada-asfaleias-kai-prostasias-sto-ekpa-se-fek-i-apofasiSkip to content